preloader image

ZJEDNODUŠENÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S NÁZVOM WWW.CHCEMTA.SK a/alebo súčasne WWW.VYHRAJ.TO

 

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „WWW.VYHRAJ.TO. a/alebo súčasne WWW.CHCEMTA.SK“(ďalej len „súťaž„).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, respektíve usporiadateľa so súhlasom objednávateľa, pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov.

Pravidlá sú uverejnené na adrese : www.VYHRAJ.TO a/alebo súčasne  www.CHCEMTA.sk . V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, budú uvedené a zverejnené na adrese  : www.VYHRAJ.TO a/alebo súčasne  www.CHCEMTA.sk .

  1. Usporiadateľ , technický správca a sprostredkovateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je Agrotis s.r.o., so sídlom Piešťanská 271/101, Sokolovce 92231, Slovenská republika, IČO: 36 498 211 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 34779/T

(ďalej len „usporiadateľ„) .

Technický servis súťaže zabezpečuje usporiadateľ/sprostredkovateľ, prevádzkové hodiny sú v dňoch Pondelok – Piatok od 9 do 15 hod., kontakt je mail chcemta@chcemta.sk, alebo korešpondenčne na adrese sídla spoločnosti.

(ďalej len „technický správca„).

Sprostredkovateľ súťaže je Agrotis s.r.o. .

 

  1. Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha   na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže„) v období odo dňa vyhlásenia súťaže o konkrétnu výhru, dňom začatia v čase 00:00:00, do skončenia súťaže po dobe 6 mesiacov  v čase ukončenia 23:59:59, alebo po naplnení cieľa súťaže, teda vyzbierania 100% finančných prostriedkov a jej ukončenie z dôvodu losovania výhercu a odovzdanie výhry (ďalej len “ doba trvania súťaže „).

 

  1. Pre koho je súťaž určená?

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám – spotrebiteľom starším ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Nie je určená osobám v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi,   technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam či podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116 a § 117  z. Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, že sa niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom v súťaži, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len „súťažiaci„, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

4. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa platne zúčastnia súťaže nasledovne:

  1. splní podmienky účasti v súťaži uvedené v článku. 3 vyššie

Spôsob zapojenia do súťaže:

V čase trvania súťaže súťažiaci zašle  sumy v hodnote  minimálnej 1€, na  transparentný účet vedený vo FIO BANKE číslo: SK90 8330 0000 0023 0180 3041. Zaslaním, sumy 1€ na transparentný účet SK90 8330 0000 0023 0180 3041, získa súťažiaci poradové číslo pripísania sumy na účet SK90 8330 0000 0023 0180 3041./

Súťažiacemu bude pridelené automaticky poradové číslo a to podľa poradia a času úhrady, pričom za každé jedno uhradené Eur mu bude pridelené konkrétne poradové číslo. Účasť v súťaži je možná uhradením aj len 1 Eur.

Automaticky pridelené poradové číslo/čísla budú súťažiacemu oznámené formou zaslania potvrdzujúceho emailu.

Príklad: Ak je na účte vypísaná suma 1000€, a súťažiaci zašle 1€, poradové číslo pripásania jeho vkladu do súťaže je 1001. V prípade ak zašle opakovane sumu 1€ budú, mu poradové čísla generované podľa času a poradia pripísania na účet. Ak súťažiaci zašle naraz sumu väčšiu ako 1€, maximálne však do výšky chýbajúcej čiastky  k uzávierke súťaže / maximálne do sumy vypísanej v súťaži/ , platí poradie pripísania sumy na účet ako v prípade 1€.

Príklad: Ak je súťaž o vypísanú cenu v hodnote 5000€, na účte je 4500€ a súťažiaci zašle sumu 500€, ktorá zodpovedá zostatku do uzávierky súťaže, poradie jeho vkladu je 4501 až 5000. V prípade preplatku na účte, bude suma vrátená naspäť jej odosielateľovi v plnej výške preplatku.

Predmetom súťaže je získanie vecnej ceny od sprostredkovateľa súťaže. Predmetom  výhry je vecná cena uverejnená v súťaži. Súťaž sa bude zaoberať najmä motorovými vozidlami. Súťažiaci teda môže teda vyhrať napríklad auto, motorku, alebo iný dopravný prostriedok, do trvalého osobného vlastníctva, bez poplatkov za prepis, daní a s uhradeným ročným poistením, napríklad elektrickú kolobežku, štvorkolku, vodný skúter, snežný skúter, alebo iné vozidlo, prípadne iný predmet ktorý bol predmetom súťaže.

Predmetné vozidlo/predmet výhry, bude v čase vyhlásenia súťaže skladom u predajcu, alebo ho bude vedieť predajca dodať nie neskôr ako do 90 dní od vyhlásenia výhercu súťaže. V prípade oneskorenia zapríčineným zo strany predajcu/dodávateľa, nevzniká výhercovi žiaden nárok na odškodnenie, avšak ak by toto omeškanie trvalo viac ako 90 dní od vyhlásenia výhercu súťaže, usporiadateľ súťaže sa zaväzuje výhercovi odovzdať cenu čo najpodobnejšej akosti, ak s tým bude výherca súhlasiť.

Losovanie výhercu bude prebiehať žrebovaním on – line na stránkach www.VYHRAJ.TO a/alebo súčasne www.CHCEMTA.sk  za prítomnosti notára, spôsobom určeným notárom.

Losovanie bude prebiehať žrebovaním náhodného čísla, podľa hodnoty výhernej ceny, napríklad: Ak bude hodnota výhernej ceny 39999€, losovanie bude prebiehať žrebovaním náhodného čísla od 1 do hodnoty výhernej ceny, v tomto prípade 39999. Alebo bude žrebovaných 5 náhodných čísiel od 0 do 9, formou ťahania očíslovaných loptičiek  napríklad z klobúka , pričom prvé číslo bude žrebované len z čísel zodpovedajúcim ich počtu a poradiu od 0 do 9, v tomto prípade, pri sume 39999€ to budú čísla v prvom kole žrebovania 0, 1, 2 a 3, loptička sa vždy po vytiahnutí vráti do klobúka, aby boli v klobúku opäť všetky čísla od 0 – 9. V nasledujúcich kolách to budú čísla od 0 po 9. Vyžrebovaním teda vznikne náhodné, v tomto prípade 5 ciferné číslo, napríklad 12345, a následne súťažiaci ktorý zaslal na účet SK90 8330 0000 0023 0180 3041 euro prijaté ako 12345-te v poradí, bude opätovne telefonicky  kontaktovaný usporiadateľom súťaže. Súťažiaci je povinný zodvihnúť v lehote 3 x po sebe 10 zazvonení v priebehu 1 hodiny, následne mu bude položená jednoduchá vedomostná otázka , v prípade, že v uvedenej lehote vyžrebovaný súťažiaci zodvihne  telefón a správne odpovie na položenú otázku , stane sa výhercom a  získa do osobného vlastníctva natrvalo predmet súťaže – za hodnotu, ktorú vložil na účet súťaže / napr. aj za 1 Eur.

Trvanie súťaže bude pre každý jednotlivý súťažný predmet 6 mesiacov, a uzávierka súťaže bude nasledujúci deň po dni skončenia súťaže, najneskôr však do 30 dní od jej skončenia uzávierkou. Teda ak súťaž začne 1.1.2021, jej uzavretie bude 30.6.2021 a vyhodnotenie/žrebovanie bude prebiehať nasledujúci deň, teda 1.7.2021, najneskôr však 31.7.2021. O termíne žrebovania výhercu upovedomí usporiadateľ vopred súťažiacich na www.stránkach usporiadateľa.

V prípade nenaplnenia/nevyzbierania požadovanej sumy na ukončenie súťaže v termíne 6 mesiacov, nastanú 2 varianty pokračovania súťaže:

1.) V prípade ak by do uzávierky súťaže chýbalo nie viac ako 25% sumy potrebnej u uzavretiu súťaže, môže byť táto súťaž mimoriadne predĺžená o dobu maximálne 60 dní od dátumu riadnej uzávierky. O takomto postupe budú súťažiaci vopred informovaní na www. stránkach usporiadateľa.

2.) Ak po predĺžení termínu súťaže, ak k nemu došlo, nebude naplnená 100% hodnota požadovanej sumy, alebo termín predĺžený nebol a v riadnom termíne ukončenia súťaže nebola požadovaná čiastka vyzbieraná, bude suma ku dnu uzávierky vyplatená výhercovi v hotovosti, teda výherca obdrží finančnú výhru a nie vecnú. Výhra bude oslobodená od dane z darovania, a bude z nej odpočítaná zrážka 5% ako zisk pre usporiadateľa, na pokrytie režijných a prevádzkových nákladov súťaže.

Odovzdanie výhry: V prípade vecnej ceny, bude prebiehať okamžite ako sprostredkovateľ  predmetu súťaže sprístupní predmet výhry k jeho prevzatiu usporiadateľovi súťaže, najneskôr však do 14 dní od jeho sprístupnenia predajcom predmetu výhry k jeho prevzatiu usporiadateľom súťaže. V prípade finančnej výhry, bude výhra výhercovi odovzdaná najneskôr do 14 dní od vyhlásenia výhercu súťaže. Preberanie predmetu výhry bude za prítomnosti výhercu alebo za prítomnosti výhercom splnomocnenej osoby  a to buď priamo u sprostredkovateľa predmetu výhry alebo v mieste bydliska výhercu, alebo inom vopred dohodnutom mieste po vzájomnej konzultácii oboch strán.   Usporiadateľ súťaže nesmie využívať predmet výhry v čase od prevzatia predmetu výhry, po doručenie predmetu výhry, na iné účely ako na účely spojené s propagáciou súťaže a dopravou predmetu výhry jej výhercovi. Pod propagáciou súťaže sa rozumie dočasné krátkodobé užívanie predmetu výhry, na vytvorenie propagácie a reklamy, pre účely usporiadateľa súťaže. Zároveň výherca udeľuje usporiadateľovi súťaže právo zaznamenávať zvukový, vizuálny a audiovizuálny záznam zachytávajúci jeho osobu, predmet výhry ako i iné osoby a predmety s tým súhlasiace. Prepis vozidla bude prebiehať podľa zákonom stanovených postupov, priamo však z predajcu vozidla na výhercu. Všetky poplatky, vrátane daní, poistky, kolkov, notárskych poplatkov a iných nákladov sú súčasťou výhry. Usporiadateľ súťaže má výlučné právo tieto náklady vynaložiť u jeho zvolených partnerov.

Predaj predmetu výhry: Súťažiaci sa zaväzuje predmet výhry nepredať po dobu 6 mesiacov, od jeho nadobudnutia. Nadobudnutím sa rozumie okamih vyhlásenia výhry v prospech výhercu, bez ohľadu na čas jeho odovzdania, ktorý môže byť neskôr.  V prípade, ak výherca predá alebo daruje predmet výhry, vzniká usporiadateľovi súťaže nárok na odškodné, vo výške 5% z hodnoty výhry, ako bol predmet výhry ocenený v čase zaradenia do súťaže a v akej hodnote bol uvedený na www. stránkach usporiadateľa a pod akou hodnotou sa súťažiaci zapojil do súťaže o danú výhru.

Reklama: Ak si usporiadateľ  súťaže umiestni na predmet výhry svoju reklamu, zaväzuje sa výherca, túto reklamu zachovať neporušenú po dobu 6 mesiacov  od odovzdania predmetu výhry do osobného vlastníctva výhercu. Usporiadateľ súťaže si môže od výhercu vyžiadať dôkazné overenie životnosti reklamy, teda najmä obhliadku výhry, alebo zaslanie fotografie či videa o stálosti existencie reklamnej plochy na predmete výhry, ako i jej nezmenenú formu, vzhľad a kvalitu. V prípade ak výherca súťaže svojvoľne odstráni reklamu z vozidla, má nárok usporiadateľ súťaže si žiadať od výhercu odškodné vo výške 5% hodnoty predmetu výhry v čase vyhlásenia súťaže. Príklad: Na zadnom nárazníku vozidla BMW X1, ktorý výherca vyhral v súťaži usporiadanej usporiadateľom súťaže, si usporiadateľ umiestnil reklamu vo forme sloganu „toto vozidlo som vyhral na CHCEMTA.SK“ o rozmeroch 30cm výška a 125cm šírka, a výherca súťaže túto reklamu svojvoľne odstránil v dobe menej ako 1 kalendárny rok od odovzdania predmetu výhry BMW X1 v hodnote 40000€, si môže usporiadateľ súťaže nárokovať pokutu vo výške 5% z tejto sumy, ktorú mu je výherca súťaže povinný uhradiť na účet SK90 8330 0000 0023 0180 3041. Za okolností hodných osobitého zreteľa, môže túto pokutu usporiadateľ ponížiť, prípadne od nej upustiť.

Na výhry z tejto súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.

Zaslaním kontaktných údajov usporiadateľovi súťaže vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň so zasielaním správ s marketingovým obsahom od usporiadateľa súťaže.

Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby, sa riadia NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Účastník súťaže a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Súťažiaci má kedykoľvek právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (odvolať súhlas) v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, čoho dôsledkom bude po vybavení takejto námietky ukončená účasť v súťaži a vymazané osobné údaje súťažiaceho spracúvané usporiadateľom súťaže. Námietku je možné podať najmä prostredníctvom emailu na adresu: chcemta@chcemta.sk, pričom je súťažiaci povinný uviesť aj telefónne číslo, a iné kontaktné údaje ktoré usporiadateľovi poskytol.

Usporiadateľ súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a usporiadateľovi súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.

Výherca  týmto dáva výslovný súhlas usporiadateľovi súťaže na to, že usporiadateľ je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko , podobu a ďalšie zložky osobnostných práv výhercu za účelom ich uverejniť na svojich www. stránkach súvisiacich s propagáciou súťaže .

Prípadné ďalšie skutočnosti v súvislosti s organizovaním tejto súťaže budú uvedené na www. Stránkach usporiadateľa súťaže,  alebo na reklamných plagátoch, letákoch, v inzerátoch šírených rozhlasovými, internetovými alebo televíznymi vysielateľmi.